Xiaojun Li and Songying Fang
The Journal of Politics, 2020